Hướng dẫn tạo slide danh mục sản phẩm nổi bật trong WordPress bằng slick

Trong bài viết này Shopcode.vn  sẽ hướng dẫn tạo slide danh mục sản phẩm nổi bật trong WordPress bằng slick như hình dưới:

Phương án:

 • Viết một shortcode để có thể bỏ vào bất cứ chỗ nào mà chúng ta muốn
 • Trong lần này chúng ta sẽ sử dụng slick plugin jquery, acf để tạo
 • Viết  một class để làm việc này sau đó include vào file functions.php

Code tham khảo:

Yêu cầu: Đã có kiến thức về Php, jquery, wordpress core. Code không dành cho Newbee nhé

<?php
namespace Fcwordpress;
use Fcwordpress\DanhMucNoiBat;
class DanhMucNoiBat{
  function __construct(){
    add_action('acf/init', array($this,'my_acf_op_init'));
    $this->customFields();
    add_shortcode( 'danh-muc-san-pham-noi-bat', array($this,'danhMucSanPhamNoiBat'));
    add_action('ux_builder_setup', array($this, 'ux_builder_element'));
    add_action( 'wp_enqueue_scripts', array($this,'front_end_styles') );
  }
 
function customFields(){
  if( function_exists('acf_add_local_field_group') ):

    acf_add_local_field_group(array(
      'key' => 'group_654383a534108',
      'title' => 'Danh mục nổi bật',
      'fields' => array(
        array(
          'key' => 'field_654383ae33ade',
          'label' => 'Chọn danh mục',
          'name' => 'vtx_dmsp_noi_bat',
          'type' => 'taxonomy',
          'instructions' => '',
          'required' => 0,
          'conditional_logic' => 0,
          'wrapper' => array(
            'width' => '',
            'class' => '',
            'id' => '',
          ),
          'taxonomy' => 'product_cat',
          'field_type' => 'multi_select',
          'allow_null' => 0,
          'add_term' => 0,
          'save_terms' => 0,
          'load_terms' => 0,
          'return_format' => 'id',
          'multiple' => 0,
        ),
      ),
      'location' => array(
        array(
          array(
            'param' => 'options_page',
            'operator' => '==',
            'value' => 'vtx-danh-muc-noi-bat',
          ),
        ),
      ),
      'menu_order' => 0,
      'position' => 'normal',
      'style' => 'default',
      'label_placement' => 'top',
      'instruction_placement' => 'label',
      'hide_on_screen' => '',
      'active' => true,
      'description' => '',
      'show_in_rest' => 0,
    ));
    
    endif;		
}
public function front_end_styles() {

  wp_register_style( 'vtx-slick', VTX_ASSETS_URL . 'slick/slick.css', array( ), time(), false );
  wp_enqueue_style( 'vtx-slick' );
  
  
  wp_register_script( 'vtx-slick', VTX_ASSETS_URL . 'slick/slick.min.js', array( 'jquery'), time(), true );
  wp_enqueue_script( 'vtx-slick' );
  
  
  
}
  function my_acf_op_init() {
    if( function_exists('acf_add_options_page') ) {
      //menu page
    acf_add_options_page(array(
          'page_title'  => __('Danh mục nổi bật'),
          'menu_title'  => __('Danh mục nổi bật'),
          'menu_slug'   => 'vtx-danh-muc-noi-bat',
          'capability'  => 'manage_options',
          'redirect'   => false,
          'position' => '2',
          'icon_url' => 'dashicons-ellipsis',
        ));
    
      
    }
  }
  function danhMucSanPhamNoiBat () {
    //bắt đầu cache
    ob_start();
    include VTX_VIEWS_DIR."danh-muc-san-pham-noi-bat.php";
    //tất cả nội dung lưu vào biết $output
    $output = ob_get_clean();
    return $output;
  }
  public function ux_builder_element()
  {
  
  add_ux_builder_shortcode('danh-muc-san-pham-noi-bat', 
   array(
    'name'   => __('Danh mục sản phẩm nổi bật'),
    'category' => __('Content'),
    'priority' => 1
   )
  );
  
  
 }
}
new DanhMucNoiBat();

 

Hiển thị như thế nào nhỉ:

<?php $vtx_dmsp_noi_bat = get_field("vtx_dmsp_noi_bat","option"); ?>
<?php if($vtx_dmsp_noi_bat){ ?>
<div class="pvtx-feature">
  <h2 class="name-box">
    Danh mục nổi bật
    <a href="<?php echo get_permalink( wc_get_page_id( 'shop' ) ); ?>">Xem tất cả</a>
  </h2>
  <div class="box-pvtx has-scroll">
    <?php foreach($vtx_dmsp_noi_bat as $term_id){
      $term = get_term($term_id,'product_cat');
      
      $thumbnail_id = get_term_meta( $term_id, 'thumbnail_id', true );
      if($thumbnail_id){
      $image_url = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
      }else{
        $image_url = wc_placeholder_img_src();
      }
      ?>
    <div class="box-pvtx-item">
      <a href="<?php echo get_term_link( (int) $term_id,'product_cat'); ?>">
        <div class="img-boxpvtx">
          <img width="55" height="55" src="<?php echo $image_url; ?>">
        </div>
        <h3><?php echo $term->name; ?></h3>
      </a>
    </div>
    <?php } ?>
  </div>
</div>
<script>
jQuery(function($) {
  $('.box-pvtx').slick({
    centerMode: false,
    centerPadding: '60px',
    slidesPerRow: 1,
    rows: 2,
    slidesToShow: 10,
    prevArrow: '<button type="button" class="slick-prev"><i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i></button>',
    nextArrow: '<button type="button" class="slick-next"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></button>',
    responsive: [{
        breakpoint: 769,
        settings: {
          arrows: false,
          centerMode: false,
          centerPadding: '40px',
          slidesToShow: 5
        }
      },
      {
        breakpoint: 600,
        settings: {
          arrows: false,
          centerMode: false,
          centerPadding: '20px',
          slidesToShow: 4
        }
      }
    ]
  });
});
</script>
<style>
.box-pvtx.has-scroll .slick-arrow.slick-next {
  right: 3px;
  top: -50px;
  left: auto;
}

.box-pvtx.has-scroll .slick-arrow.slick-prev {
  left: 3px;
  top: -50px;
}

.box-pvtx.has-scroll .slick-arrow .fa {
  font-size: 25px;
}

.slick-arrow {
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  margin: auto;

  padding: 0;
  border: 0;
  left: -20px;
  background: rgba(255, 255, 255, .8);
  box-shadow: 0 4px 4px rgba(0, 0, 0, .25);
  border-radius: 4px 0 0 4px;
  z-index: 1;
  cursor: pointer;
}

.box-pvtx.has-scroll .slick-arrow.prev-arrow {
  left: 0;
  top: -50px;
}

.box-pvtx.has-scroll .slick-arrow {
  width: 44px;
  height: 44px;
  border-radius: 50%;
  filter: drop-shadow(0 4px 7px rgba(0, 0, 0, .15));
}

.box-pvtx.has-scroll .box-pvtx-item img {
  display: block;
  margin: auto;
  width: auto;
  height: 60px;
  width: 60px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 10px;
}

.box-pvtx.has-scroll .box-pvtx-item a h3 {
  min-height: 38px;
  display: block;
  margin-top: 8px;
  font-size: 14px;
  text-align: center;
  color: #333;
  font-weight: 400;
  margin-bottom: 0;
}

.pvtx-feature {
  display: block;
  overflow: hidden;
  background: #eee;

  border-radius: 12px;
}

.slick-initialized .slick-slide>div:nth-of-type(1) {
  margin-bottom: 20px;
}

.name-box {
  display: block;
  overflow: hidden;
  padding: 15px 22px;
  font-size: 22px;
  line-height: 36px;
  color: #333;
  text-transform: uppercase;
}

.name-box a {
  float: right;
  text-transform: none;
  font-weight: 500;
  color: #555;
  font-size: 16px;
  text-transform: uppercase;
}

.name-box a:after {
  content: '';
  border-top: 1px solid #333;
  border-right: 1px solid #333;
  width: 6px;
  height: 6px;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  margin: 0 1px 2px 5px;
  transform: rotate(45deg);
}

.pvtx-feature .box-pvtx {
  display: block;
  overflow: hidden;
  padding: 0 40px 30px;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
  .pvtx-feature .box-pvtx {

    padding: 0 10px 30px;
  }
}
</style>
<?php } ?>

Code trên đã bao gồm phần cấu hình slick để chạy và css rồi nhé.

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn nên xem:

 • Chia sẻ Plugin Advanced Custom Fields PRO miễn phí
  Ngày đăng:03/10/2023

  Advanced Custom Fields (ACF) PRO là một plugin WordPress phổ biến, được sử dụng rộng rãi để tạo các trường tùy chỉnh cho các trang, bài đăng, trang danh mục và nhiều hơn nữa. Plugin này cung cấp một giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, cho phép người dùng tạo ra các …

  160,000đ
  Xem chi tiết
 • 69 Clothing | Brand Store & Fashion Boutique WordPress Theme (WPBakery Page)
  Ngày đăng:09/10/2023

  Fashion Boutique WordPress Theme features The theme is packed with lots of pre-designed pages to display your main services, your store’s range, its gallery and its news, etc. It features two styles of Homepage – fullwidth and boxed, as well as boxed and fullwidth Store pages. 4 beautiful homepage layouts Outstanding Collections & Gallery premade …

  390,000đ
  Xem chi tiết
 • Code chất lượng – Mẫu Website Kiến Trúc Thiết Kế Nhà 16
  Ngày đăng:23/10/2023

  Mẫu Website Kiến Trúc Thiết Kế Nhà ở, biệt thự và chung cư cao cấp là một sản phẩm web hoàn chỉnh và chất lượng, được thiết kế đặc biệt để phục vụ ngành kiến trúc và thiết kế nội thất. Đây là mẫu website rất đẹp được thiết kế bắt mắt và tỷ mỉ, …

  8,000,000đ
  Xem chi tiết

Trả lời