Thêm Custom field trong Woocommerce

Chia sẻ cách thêm Custom field trong Woocommerce để tùy biến các trường thông tin mà không muốn dùng thêm plugin ngoài bằng cách dùng code để xây dựng website bán hàng nhanh và chuyên nghiệp. Thêm custom-field cho sản phẩm chính Dưới đây là khu vực dành cho sản phẩm hoặc sản phẩm cha …